logo
cart


logo

Danh Sách Các Loại Hoá Chất Bị Cấm Và Hạn Chế

Hóa Chất | 06 - 09 - 2022

Nội dung chính

Các loại hoá chất là một trong những thứ có thể nguy hiểm đến tính mạng con người nếu sử dụng sai cách. Chính vì vậy, Eiidustrial hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu những loại hoá chất bị cấm và hạn chế được quy định trên toàn cầu.

Lời Nói Đầu

Sau sự cố ô nhiễm hóa chất trong phòng thí nghiệm tại một số trường học, DCPS, Hiệp hội Vì sự Tiến bộ của Khoa học Hoa Kỳ (AAAS) và Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp và Cứu hỏa của DC đã phát triển một chương trình tích cực để kiểm soát hóa chất nhằm loại bỏ việc học sinh và nhân viên tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn.

hoá chất

 

Dựa trên chương trình này, tất cả các hiệu trưởng được yêu cầu tiến hành kiểm kê hàng năm đầy đủ tất cả các hóa chất đặt tại mỗi tòa nhà trường học để xác định việc loại bỏ và tiêu hủy bất kỳ hóa chất bị cấm / bị cấm nào.

  • Hóa chất bị cấm là những hóa chất gây nguy cơ, thương tích hoặc suy giảm tính mạng vốn có, tức thời và có khả năng đe dọa tính mạng do độc tính hoặc các đặc tính hóa học khác đối với học sinh, nhân viên hoặc những người làm việc khác trong trường. Những hóa chất này bị cấm sử dụng và / hoặc cất giữ tại trường, và nhà trường bị cấm mua hoặc nhận tài trợ những hóa chất đó.
  • Hóa chất hạn chế là hóa chất bị hạn chế sử dụng và / hoặc số lượng. Nếu các hóa chất bị hạn chế có mặt tại trường, mỗi vị trí cất giữ phải được ghi trong kế hoạch khẩn cấp bằng văn bản của trường. Ngoài ra, bản đồ kế hoạch phải ghi rõ vị trí lưu trữ của các hóa chất này.
  • Hóa chất bị hạn chế — chỉ sử dụng trình diễn là một phân loại trong danh sách Hóa chất bị hạn chế được giới hạn cho việc trình diễn của người hướng dẫn. Học sinh không được tham gia vào việc xử lý hoặc chuẩn bị các hóa chất bị hạn chế như một phần của cuộc biểu tình. Nếu các hóa chất Hạn chế — chỉ sử dụng trình diễn tại trường, thì mỗi vị trí cất giữ phải được đề cập trong kế hoạch khẩn cấp bằng văn bản của trường.

Sau đây là bảng các hóa chất bị Cấm — bị cấm, Hạn chế — sử dụng trong chương trình giảng dạy học thuật và Hạn chế — chỉ sử dụng trong trình diễn.

Hóa chất bị cấm

2-Butanol
Acetal
Acetaldehyde
Acetyl Chloride
Acetyl Nitrate
Acrolein
Acrylic Acid
Acrylonitrile
Alcohols (Allylic, Benzylic)
Alidyy-Substituted Cycloaliphatics
Aluminum Hydrophosphide
Aluminum Phosphide
Amatol
Ammonal
Ammonium Bromate
Ammonium Chlorate
Ammonium Hexanitrocobaltate
Ammonium Nitrate
Ammonium Perchlorate
Ammonium Periodate
Ammonium Permanganate
Ammonium Tetraperoxychromate
Antimony Compounds Arsenic and Arsenic Compound
Azides
Azidocarbonyl Guanidine
Barium
Barium Chlorate
Barium Oxide (Anhydrous)
Barium Peroxide
Benzene
Benzene Diazonium Chloride
Benzotriazole
Benzoyl Peroxide
Benzyl Alcohol
Bismuth Nitrate
Borane, Boranes, Diboranes
Boron Tribromide
Boron Trifluoride
Bromine Pentafluoride
Bromine Trifluoride
Butadiene
Butenetroil Trinitrate
Cadmium and Cadmium Compounds
Calcium Nitrate. Anhydrous
Calcium Permanganate
Carbon Tetrachloride
Chloral Hydrate
Chlorine
Chlorine Dioxide
Chlorine Trifluoride
Chlorine Trioxide
Cyclopentene

Chloroacetylene
ChloroformChloropicrin
Chloroprene
Chlorotrifluoroethylene
Chromium (IC) Chloride
Chromium (Powder)
Chromyl Chloride
Cobalt (Powder)
Colchicine
Copper Acetylide
Cumene
Cycloheptanone
Cyclohexanol
Diacetylene
Diazidoethane
Diazodinitrophenol
Diazomethane
Dicyclopentadiene
Diisopropyl Ether
Dinitrophenol
Dioxane
Dipentaerythritol Hexanitrate
Disulfur Dinitride
Divinyl Acetylene
Divinyl Ether
Ethyl Ether
Ethyl Nitrite
Ethylene Glycol Dimethyl
Ether (Glyme)
Ethylene Glycol Dinitrate
Ethylene Oxide
Formaldehyde
Furan
Glycol Dinitrate
Glycol Monolactate Trinitrate
Grignard Reagents (Ether Solvents)
Geranyl Nitrosaminoguanyl Hydrazine
Hexyl Alcohol
HMX
Hydrazoic Acid
Hydrofluoric Acid
Hydrogen Peroxide (~30%)
Hydrogen Peroxide (60%)
Hydrogen Sulfide
lsopropyl Ether
Lead Arsenate
Lead Dinitride (Azide)
Lead Dinitrorescorcinate (Styphnate)
Lead Dioxide. Brown
Lead Mononitrorescorcinate
Lithium Nitrate
Lithium Nitride
Hóa chất bị cấm

Lithium Peroxide
Magnesium (except Mg ribbon & turnings) Magnesium Peroxide
Mannitol Hexanitrate
Mercury and Mercury Compounds
Methyl Acetylene
Methyl Cyclopentane
Methyl Isocyanate
Methyl Methacrylate, Monomer
Nessler's Reagent (Mercury Compound)
Nicotine
Nitroglycerin
Nitrosoguanidine
Osmic Acid
Osmium Tetroxide
O-Toluidine
Pentaerythritol Tetranitrate (PETN)
Perchloric Acid
Phenol
Phenyl Thiourea
Phosphorus Halides and Oxides
Phosphorus, Phosphides
Phthalk Anhydride, Picrates, Picramide, and Picryl Compounds.
Picric Acid
P-Nitrophenol
Polyvinyl Nitrate
Potassium Amide
Potassium Cyanide KCN
Potassium Dinitrobenzfuroxan
Potassium Nitrite
Potassium Perchlorate
Potassium Periodate
Potassium Peroxide
Potassium Superoxide
RDX
Sec-Butyl Alcohol (2-Butanol)
Silanes and Chlorosilanes
Silicon Tetrachloride
Silver Acetylide
Silver Cyanide
Silver Dinitrorescorcinate (Styphnate)
Silver Fulminate (Cyanate)
Silver Nitride
Silver Oxalate
Silver Tetrazene
Sodamide
Sodium Amide
Sodium Arsenate
Sodium Arsenite
Sodium Chlorate

Sodium Chlorite
Sodium Cyanide
Sodium Dithionite
Sodium Hydrosulfite
Sodium Methylate
Sodium Perborate
Sodium Perchlorate
Sodium Permanganate
Sodium Peroxide
Strontium Perchlorate
Styrene Monomer
Sulfur Trioxide
Sulfuryl Chloride (Sulfonyl)
Sulfuryl Chloride Fluoride
T-Butyl Hypochlorite
Tetrafluoroethylene
Tetrahydrofuran
Tetrahydronaphthalene
Tetranitromethane
Tetraselenium
Tetranitride
Tatrazene
Tetryl
Thallium Nitride
Thermit
Themtite Igniting Mixture Thiocarbonyl
Tetrachloride
Thionyl Chloride
Titanium (Powder)
Titanium Tetrachloride
Triethyl Aluminum
Triethyl Arsine
Triisobutyl Aluminum
Trimethyl Aluminum
Ttinitroanisole
Trinitrobenzene
Trinitrobenzoic Acid
Trinitronaphthalene
TrInitroresorcinol
Trinitrotoluene
Trisilyl Arsine
Uranium Componds
Uranyl Acetate
Uranyl Nitrate
Urea Nitrate
Vinyl Acetate
Vinyl Acetylene
Vinyl Chloride
Vinyl Ethers
Vinylidene Chloride
Zinc Peroxide
Hóa chất Hạn chế — Sử dụng Chương trình Học thuật

2-Butanone
Acetamide
Acetanilide
Acetic Acid
Acetic Anhydride
Acetone
Acetyl Halides
Acetylcholine Bromide
Acridine Orange UNDEFINED
Adipoyl Chloride
Alizarin Red UNDEFINED
Alkyl Aluminum Chloride
Aluminum AI
Aluminum Acetate
Aluminum Bromide
Aluminum Chloride, Hydrate
Aluminum Fluoride
Aluminum Hydroxide
Aluminum Nitrate
Aluminum Tetrahydroborate
Ammonia, Anhydrous
Ammonia, Liquid
Ammonium Acetate
Ammonium Bicarbonate
Ammonium Bichromate
Ammonium Bromide
Ammonium Carbonate
Ammonium Chloride
Ammonium Chromate
Ammonium Fluoride
Ammonium Hydroxide
Ammonium Iodide
Ammonium Molybdate
Ammonium Nitrate
Ammonium Oxalate
Ammonium Phosphate, Dibasic
Ammonium Phosphate, Monobasic
Ammonium Sulfate
Ammonium Sulfide
Ammonium Tartrate
Ammonium Thiocyanate
Amyl Acetate
Amyl Alcohol(N)
Aniline
Aniline Hydrochloride
Anisoyl Chloride
Barium Acetate
Barium Carbide
Barium Chloride Hydrate
Barium Nitrate
Benzaldehyde
Benzene Phosphorus Dichloride

Benzoic Acid
Benzyl Chloride
Benzyl Sodium
Benzylamine
Beryllium Tetrahydroborate
Biphenyl (Diphenyl)
Bismuth Pentafluoride
Boric Acid
Boron Bromodiiodide
Boron Oibromoiodide
Boron Phosphide
Boron Trichloride
Bromine Monofluoride
Bromine Water
Bromobenzene
Bromodiethylaluminum
Bromoform
Butanol (N-Butyl Alcohol)
Butyric Acid
Calcium (100 9 limit)
Calcium Bromide
Calcium Hypochlorite
Calcium Nitrate Tetrahydrate
Calcium Phosphide
Camphor
Carbon Disulfide
Ceric (IV) Sulfate
Cesium Amide
Cesium Phosphide
Chlorine Monofluoride
Chlorine Pentafluoride
Chloroacetic Acid
Chloroacetyt Chloride
Chlorobenzene
Chlorodiisobutyl Aluminum
Chlorophenyllsocyanate
Chromic Acid
Chromium (IC) Nitrate
Chromium Sulfate
Chromium Trioxide
Cobalt (ous) Nitrate
Cupric 8romide, Anhydrous
Cyclohexane
Dichlorobenzene
Dichloroethane
Dichloromethane
Diethyf Aluminum Chloride
Diethyf Zinc
Diisopropyl Beryllium
Dimethyl Magnesium
Diphenyl Diisocyanate
Diphenylamine
Hóa chất Hạn chế — Sử dụng Chương trình Học thuật

Ethanol C2H50H
Ethyl Acetate
Ethyf Alcohol
Ethyf Methacryfate
Ethylene Dichloride
Ethyfenediamine
Faa Solution UNDEFINED
Fehlings Solution A UNDEFINED
Fehlings Solution B UNDEFINED
Ferric Chloride. Anhydrous
Ferric Nitrate
Fluorine Monoxide
Fluorosulfonic Acid
Formalin
Formic Acid
Gasoline UNDEFINED
Glutaraldehyde
Gold Acetylide
Hematoxylin
Heptane,
Hexamethylene Diisocyanate
Hexamethylenediamine
Hexane,
Hydriodic Acid
Hydrobromic Acid
Hydrochloric Acid
Hydrogen Peroxide (30% or less)
Hydroquinone
Hydroxylamine
Hydrochloride
Iodine
Iodine Monochloride
Iron
Isoamyl Alcohol
Isobutyl Alcohol
Isopentyl Alcohol
Isopropyl Alcohol
Kerosene UNDEFINED
lead Nitrate
Lead Oxide, Red
Lead Peroxide (01)
Lithium Amide
Lithium Bromide LiBr
Lithium Ferrosilicon
Lithium Silicon
Lithium Sulfate
Lye
Magnesium (ribbon)
Methyl Alcohol
Methyl Aluminum Sesquibromide
Methyl Aluminum Sesquichloride
Methyl Ethyt Ketone
Methyl Magnesium Bromide

Methyl Magnesium Chloride
Methyl Magnesium Iodide
Methylene Chloride
Naphthalene
Napthol-1
N-Butyt Alcohol
N-Butyllithium
Nickel Antimonide
Nickel(lI) Nitrate
Nickel(lI) Sulfate
Nitric Acid
Nitrobenzene
Nitrogen
Octyl Alcohol
a-Dichlorobenzene
Oxalic Acid. Hydrate
Oxygen
P-Dichlorobenzene
Pentyl Alcohol (Amyl)
Petroleum Ether
Phosphoric Acid
Phthalic Acid
Polyphenyl Polymethyllsouanta
Polyvinyl Alcohol
Potassium Bromate
Potassium Chromate
Potassium Dichromate
Potassium Ferricyanide
Potassium Ferrocyanide
Potassium Hydroxide
Potassium Iodate KI03
Potassium Nitrate KN03
Potassium Permanganate
Potassium Persulfate
Potassium Sulfide
Propane
Propionic Acid
Propyl Alcohol
Pyridine
Pyrosulfuryl Chloride
Silver Nitrate
Silver Sulfate
Sodium Bisulfite
Sodium Chromate
Sodium Cobaltinitrite
Sodium Dichromate, Hydrate 0
Sodium Fluoride
Sodium Hydroxide
Sodium Hypochlorite
Sodium Iodate
Sodium Iodide
Sodium Metabisulfite
Sodium Nitrate
Sodium Nitrite
Hóa chất Hạn chế — Sử dụng Chương trình Học thuật

Sodium Phosphate, Tribasic
Sodium Potassium Alloy
Sodium Sulfide
Sodium Thiocyanate Sodium Thiosulfate
Stannic Chloride
Strontium Nitrate
Sulfur Chloride
Sulfur Pentafluoride
Sulfuric Acid «10%)
Sulfuric Acid (>10%)
T -Butanol
Terpineol
Thiophosphoryl Chloride
Tin
Toluene
Toluene Diisocyanate
Toluidine Blue
Trichloroethane, 1,1,1-


Trichloroethylene
Triethanolamine
Triethyl Stibine
Trimethylpentane
Tri-N-Butyl Aluminum
Trioctyl Aluminum
Triphenyl Tetrazolium
Tripropyl Stibine
Trisodium Phosphate
Trivinyl Stibine
Tungsten
Turpentine
Vanadium Trichloride
Xylene
Zinc (Powder)
Zinc Acetylide
Zinc Nitrate
Zinc Phosphide

hoá chất

Hoá Chất Chỉ Sử Dụng Để Giảng Dạy

Aluminum Chloride, Anhydrous
Ammonium Dichromate )
Ammonium Persulfate
Antimony Metal )
Bromine Br2
Calcium Carbide
Chromium Oxide
Collodion (100mllimit)
Cyclohexanone
Cyclohexene (100 mllimit)
Cyclopentanone (100 mllimit)
Diethyl Ether
Diglyme
Dinitrophenylhydrazine
Hydrides, BorohydridesI
Hydrogen
Lithium
Magnesium (turnings)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Pentane
Phosphorus, Red (Amorphous)
Potassium
(Potassium Chlorate Silver Oxide
Sodium Na
Wright's Stain (HG Containing) Undefined

Tags:

Tin Mới Nhất